Meer

Inhoud

Aanbieding aan de raad

Aanbieding aan de raad

 

 

 

 

 

Hierbij bieden we u de Concernbegroting 2017-2020 aan. Deze begroting vertaalt de ambities voor de lopende collegeperiode, een periode die, gelet op de opgaven waar we mee te maken hebben, veel zal vragen van de bestuurlijke en organisatorische kracht.

In deze aanbieding staan we kort stil bij de belangrijkste bestuurlijke opgaven. In een financieel perspectief presenteren wij u een geactualiseerd beeld van de meerjarenbegroting 2017-2020.

Begroting en programmavensters

De Concernbegroting is opgebouwd uit drie delen:

0. Aanbieding aan de Raad;

1. De Programma’s;

2. De Paragrafen.

 

In Deel 1, de Programma’s worden de volgende vier programma’s gepresenteerd:

1. Dienstbare stad;

2. Aantrekkelijke stad;

3. Sociale stad;

4. Betaalbare stad;

 

Het Collegeprogramma ‘Een Sterke Stad - met een Menselijke Maat’  is ook ingedeeld op basis van vier programma’s.

 

Programmatisch sturen

In het Programma Dienstbare Stad bewaken we de belangrijke lokale overheidstaken waar we ons in de komende periode voor gesteld zien. Ook de strategische regionale inbedding van Hellevoetsluis heeft daarbij onze aandacht. Daarbij hebben we oog voor onze organisatie en met name voor onze medewerkers. Ook de wijze waarop we willen communiceren met en onze diensten willen verlenen aan bewoners, bedrijven en instellingen in de stad is één van onze speerpunten in de komende periode.

In het Programma Aantrekkelijke Stad bezien we met name de infrastructurele en fysieke kant van de stedelijke ontwikkeling en de openbare ruimte in onze stad in relatie tot een snel veranderende samenleving en de huizenmarkt. We benoemen er ook de visie die we hebben op de veranderende woonwensen in Hellevoetsluis. Dit programma behelst daarnaast de ontwikkeling van onze lokale economie, het beheer van de openbare ruimte en met name de exploitatie van onze watersporthavens.

In het Programma Sociale Stad komen onder andere de ingrijpende wettelijke veranderingen in het sociaal domein aan de orde en bespreken we op welke wijze we samen met bewoners en maatschappelijke organisaties de kwaliteit van de stad verder willen ontwikkelen. Dit programma gaat ook over cultuur, recreatie en toerisme en evenementen in onze stad en regio.

Het Programma Betaalbare Stad geeft inzicht in de algemene dekkingsmiddelen en bevat een aantal elementen waaraan een gemeentebegroting volgens de voorschriften moet voldoen. De speerpunten voor het financiële beheer zoals opgenomen in het collegeprogramma worden weergegeven en er wordt ingegaan op de financiële positie van de stad.

 

Integraal en procesgericht

De vier programma’s in deze begroting overschrijden op tal van onderdelen de traditionele afdelingsgrenzen. Dat is goed. Meer en meer worden de beleids- en bedrijfsprocessen dwars door de bestaande afdelingen heen georganiseerd. Dat is tevens het gevolg van de ontwikkeling die is ingezet naar een procesgestuurde organisatie. Een en ander houdt rechtstreeks verband met de overheidsorganisatie die we willen en moeten zijn en met de maatschappelijke opgaven die we ook het komende jaar weer het hoofd moeten bieden.

De bestuurlijke missie

De missie van Hellevoetsluis is als volgt door ons vastgesteld:

 

 1. Hellevoetsluis is een sterke stad met een menselijk maat.
 2. De gemeentelijke organisatie is kundig, krachtig en flexibel en het niveau van de dienstverlening is hoog.

 

 

Toelichting

Het krachtenveld waarin gemeenten moeten opereren verandert nog steeds erg snel. Dat vergt een sterke stad, een sterk bestuur en een sterke organisatie. In 2015 heeft er een ingrijpende stelselwijziging in het sociale domein plaatsgevonden. Drie belangrijke wetten zijn gedecentraliseerd en de gemeente is hiervan het beleidsmatige en uitvoerende orgaan geworden. Daarnaast speelt de mogelijke vorming van een ambtelijke fusie. Enerzijds om de bestuurskracht te versterken en zodoende de nieuwe taken en bestuurlijke opgaven naar behoren te kunnen verrichten. Anderzijds om een antwoord te geven op de wijziging van de bevolkingssamenstelling en een voorzieningenniveau te kunnen blijven garanderen dat aansluit op de wensen en noden van de eigen inwoners. Dit zijn de elementen waarop de missie van de gemeente Hellevoetsluis is gebaseerd.

De bestuurlijke visie

Waar wil de gemeente Hellevoetsluis naartoe op de korte, de middellange en de lange termijn? De visie is ontleend aan het Collegeprogramma ‘Een Sterke Stad’ - met een menselijke maat, 2014-2018, aangevuld met een visie op de organisatie die is ontleend aan de Sturingsvisie 2014-2018.

 

De stad Hellevoetsluis

Hellevoetsluis wil een ‘sterke stad’ zijn die actief en collegiaal de ambtelijke samenwerking met regiogemeenten aangaat. We hebben de basis goed op orde en zijn onafhankelijk. We willen de stad vormgeven met een ‘menselijke maat’ zodat we bijdragen aan een klimaat waarin onze inwoners echt ‘samenleven’. We willen vooral ook een toekomstbestendige stad zijn. Een stad waar een gezonde economie, toerisme en recreatie de basis vormen voor de werkgelegenheid, waar de rijke cultuurhistorie ons visitekaartje is en waar iedereen de kans krijgt om mee te doen. We gaan uit van de kracht van de stad en de inwoners. We geven meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en stellen minder regels, maar we laten de kwetsbaren in de samenleving niet los. Belangrijke randvoorwaarde is de betaalbaarheid van de stad, die financieel in balans is. Onze voorzieningen zijn niet alleen goed voor iedereen in stad en regio, maar zijn ook noodzakelijk om invulling te kunnen geven aan de door ons gewenste kwaliteit van de stad.

 

De gemeentelijke organisatie

De kwaliteiten van onze organisatie zijn: klantvriendelijk, open, transparant, flexibel en daadkrachtig. We spreken elkaar gemakkelijk aan, we zijn controleerbaar en werken zeer klant- en servicegericht. Besluitvorming vindt plaats in open en transparante processen waarin de verschillende rollen en verantwoordelijkheden vastgelegd zijn en gerespecteerd worden. We meten en weten wat we doen en zijn daarop aanspreekbaar (we maken voortdurend de ‘plan-do-check-act’-cirkel rond). We werken in toenemende mate samen met andere (gemeentelijke) organisaties en zijn daarbij een betrouwbare partner met als motto: ‘afspraak is afspraak’.

De bestuurlijke doelen

Wat doet de gemeente Hellevoetsluis om de visie en de missie te concretiseren? De doelen van onze organisatie zijn voor een belangrijk deel verwoord in de vier programmavensters van deze concernbegroting 2017-2020:

 1. Dienstbare stad;
 2. Aantrekkelijke stad;
 3. Sociale stad;
 4. Betaalbare stad.

 

Als regiegemeente groeien we naar een compacte, hoogopgeleide en strategisch wendbare organisatie. We zullen slagvaardig maar flexibel de nieuwe processen en ontwikkelingen realiseren. Die ambitie vertalen we in alle programma’s. Daarnaast hebben we voor de bestuursperiode 2014-2018 in ons Collegeprogramma ‘Een Sterke Stad - met een Menselijke Maat’ tien heldere speerpunten geformuleerd. De vertaling van deze speerpunten zult u terugvinden in de programma’s in deze begroting.

Tien bestuurlijke speerpunten voor deze collegeperiode

 1. We willen een sterke stad zijn met een sterke organisatie waarbij we concrete kansen op strategische samenwerking op Voorne en Voorne-Putten niet uit de weg gaan.
 2. Onze visie op de gemeentelijke dienstverlening gaan we actualiseren en als concept richten op de gehele organisatie. Waarbij we optimaal gebruik zullen maken van de digitale mogelijkheden.
 3. We zullen de huidige organisatie voldoende versterken zodat we het groeiend aantal taken (ondermeer in het sociaal domein) en de andere bestuurlijke opgaven kwalitatief goed kunnen realiseren.
 4. De financiële, beleidsmatige en organisatorische inbedding en uitvoering van de drie Decentralisaties in het sociaal domein hebben de komende vier jaar topprioriteit. We stimuleren en ondersteunen daarbij burgerparticipatie naar vermogen en willen meer gebruik maken van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van onze inwoners.
 5. We maken werk van werkgelegenheid in Hellevoetsluis en zullen banengroei waar mogelijk stimuleren. De participatie van jeugd in het arbeidsproces heeft extra onze aandacht.
 6. We gaan voortvarend verder met het werken aan de vervolgmaking van de ruimtelijke inrichting van onze stad.
 7. We zullen de ontsluiting door de Noordelijke Randweg realiseren en daarmee de sluiproute via Nieuwenhoorn tegengaan.
 8. We werken aan ‘volle havens’ – het toeristische-recreatief beleid rondom de watersport in Hellevoetsluis vormt, in samenwerking met het ‘Merk op Voorne’, ook voor onze werkgelegenheid in stad en regio een belangrijk speerpunt.
 9. We willen een ‘lik-op-stuk’-beleid bij de handhaving van de openbare orde en veiligheid en we willen dat de schade verhaald wordt op de overtreder. We gaan scherpere afspraken maken met Bureau HALT.
 10. Buurtaanpak, Buurtpreventie en Buurtbemiddelingsprojecten in de stad blijven we actief ondersteunen en we streven, samen met onze partners, naar een structurele inbedding van de Buurtaanpak en Leefbaarheidsmonitor.

Financieel meerjarenperspectief

Op 14 juni 2016 bent u per mail via de griffier geïnformeerd over de uitkomsten van de Meicirculaire 2016. Dit als erratum op de Zomernota 2016. Het financieel meerjarenperspectief, inclusief alle voorgestelde beleidsopties gaf op dat moment het volgende beeld:

 

 

Mede ingegeven door de wijzigingen in regelgeving, met name op het rentehoofdstuk, is het gelukt een sluitende meerjarenbegroting te bewerkstelligen. Belangrijkste maatregel is dat er geen rente meer wordt berekend over reserves en voorzieningen en er geen toevoeging van rente aan de reserves meer plaatsvindt. Dit betekent dat er geen groei meer plaatsvindt van (met name) de algemene reserve hetgeen in het licht van het in stand houden van voldoende weerstandsvermogen niet wenselijk is. Om die reden voegen we het positieve begrotingssaldo toe aan de algemene reserve. Nadere toelichting op onderstaande mutaties vindt u in hoofdstuk 4.4

 

 

Septembercirculaire

De septembercirculaire verschijnt nagenoeg gelijktijdig met het afronden van deze begroting. De uitkomsten worden separaat gecommuniceerd waarbij het college, indien het financieel positief uitpakt, van plan is om de algemene reserve robuuster te maken.

Voorstel aan de raad

Wij stellen u voor:

 • De concernbegroting 2017 op programmaniveau vast te stellen.
 • De meerjarenbegroting 2018-2020 voor kennisgeving aan te nemen.
 • In te stemmen met de investeringen 2017 en daarvoor de benodigde kredieten te voteren.
 • In te stemmen met de voorgestelde toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen.
 • Ons college mandaat te geven voor:
  • het aangaan van dag- en kasgeldleningen;
  • het aantrekken van vaste geldleningen tot een maximum van € 30.000.000.

Besluit begroting en verantwoording (BBV)

Nieuw is dat er met ingang van de begroting 2017 gewijzigde voorschriften op basis van het BBV in werking treden. Al enige jaren wordt door de commissie Depla onderzoek gedaan naar hoe een grotere transparantie van de gemeentelijke begroting en jaarrekening verkregen kan worden. Dit alles gericht op het bevorderen van de mogelijkheden voor de gemeenteraad het gehele financiële proces beter te kunnen volgen. In de Zomernota hebben wij u hierover geïnformeerd en in hoofdstuk 4.3 vindt u nadere toelichting. Voor de begroting 2017 heeft dit wel tot gevolg dat vergelijking met cijfers uit voorgaande jaren nagenoeg onmogelijk is. Belangrijkste oorzaken zijn dat overheadkosten uit de programma’s zijn gehaald en worden gepresenteerd in een apart overzicht en dat de renteberekening sterk is aangepast. Financiële toelichting bij de programma’s zal daarom dit jaar op hoofdlijnen plaatsvinden.