Meer

Inhoud

3. Sociale stad

3. Sociale stad

 

 

 

 

3.1    Inleiding

Met het programma Sociale Stad willen we vorm en inhoud geven aan de kwaliteit van (samen-)leven, wonen, werken en recreëren in Hellevoetsluis. Voor en met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers zorgen we voor behoud en ontwikkeling van het sociaal, cultureel en (re-)creatief voorzieningenniveau. 

Hierbij ligt de nadruk op ontwikkeling. Enerzijds de transformatie (ontwikkeling) in het sociaal domein en anderzijds de ontwikkelingen in het maatschappelijk voorzieningenniveau, waarmee de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van de stad voor burgers en bezoekers versterkt worden.

 

Bij het realiseren van het Programma Sociale Stad richten wij ons op vier pijlers:

  1. Eigen kracht en burgerkracht;
  2. Iedereen doet mee;
  3. Gezondheid en ontwikkeling;
  4. Leefbaarheid, cultuur, recreatie en evenementen.

 

Transformatie sociaal domein

De overgang van de nieuwe taken in het kader van de drie decentralisaties is in onze gemeente goed verlopen. Eerste prioriteit was zorgcontinuïteit voor onze inwoners. Dat is gelukt. De komende jaren willen we het zorgstelsel gaan veranderen en verbeteren. Het doel van deze transformatie is een verschuiving ‘naar de voorkant’ door laagdrempelige en vraaggerichte voorzieningen te realiseren, die inwoners zo krachtig en zelfredzaam mogelijk maken in plaats van ‘zorgafhankelijk’. Strategische samenwerking en afstemming met partners is hierbij noodzakelijk, ook om de gewenste transformatie van het sociaal domein te realiseren. Voor kwetsbare inwoners waarbij de zorgvraag groter is dan de draagkracht van hun directe omgeving en waar algemene voorzieningen geen oplossing bieden, blijft de gemeente extra individuele ondersteuning aanbieden.

 

De rol die de gemeente in het sociaal domein speelt verschilt per dossier. Waar nodig en mogelijk pakken we de regie zelf. Partners zoals de zorgverzekeraars, zorgpartijen en het onderwijs hebben echter een eigen verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid. Samenwerking met deze partners vinden wij van groot belang. De financiële middelen in meerjarenperspectief zijn door het rijk verder teruggebracht. Om toch de noodzakelijke zorg en begeleiding in stand te houden vraagt dit extra inspanning in de transformatieopgave. Financieel gesproken blijven de ontwikkelingen naar verwachting binnen het beschikbare 3D-budget. Er is sprake van incidentele ruimte voor noodzakelijke ontwikkelingen, gekoppeld aan de bezuinigingsopdracht (transformatietraject 3D’s).

 

De transformatie beperkt zich niet tot de domeinen jeugdhulp, wmo, participatie; we zoeken nadrukkelijk de verbreding naar en samenhang met beleidsvelden als cultuur, economische zaken en ruimtelijke ontwikkeling.

 

Samenwerking in de regio

Er is sprake van nauwe samenwerking met regiogemeenten rondom de uitvoering van taken voortkomend uit de Wmo en de Jeugdhulp (Westvoorne), de vorming van een arbeidsontwikkelbedrijf (Voorne-Putten), het bieden van beschermd wonen en opvang (Voorne-Putten, Hoekse Waard en Goeree-Overflakkee) en de uitvoering van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp (regio Rotterdam-Rijnmond).

 

Gemeentelijke monitor Sociaal Domein

Het is van belang om continu de vinger aan de pols te houden bij de ontwikkelingen in het sociaal domein. Vanaf 2016 is hiervoor het landelijke instrument Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein beschikbaar. De opbouw van de monitor, maar ook de voeding vanuit de lokale gegevensverzameling is nog in opbouw en ontwikkeling. Wij gebruiken de monitor voor onze periodieke verantwoording. Het instrument voorziet echter niet in alle gewenste informatie en daarom zullen wij ook gebruikmaken van andere bronnen, zonder onze partners te overvragen in het aanleveren van gegevens.

 

Toerisme in stad en regio

Versterking van de toeristisch-recreatieve kracht van Hellevoetsluis is een van onze bestuurlijke speerpunten. We werken hierbij nauw samen met regiogemeenten en ondernemers en in de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH). Wij profileren ons op drie thema’s: water, natuur en historie. Onze lokale ambities en ontwikkelthema’s zijn ingebed in de bredere ontwikkelvisie en het investeringsprogramma van de MRDH waarbij Voorne-Putten als blauw-groen hart een essentiële bijdrage levert aan de aantrekkelijkheid van de regio. Verdere uitwerking en uitvoering van de Visie op de Gastvrijheidseconomie, de ontwikkelingen rond Haringvliet/Quackstrand, de investering in en ondersteuning van citymarketing, het merk OP Voorne-Putten en de vernieuwing van de bestuursstructuur voor de recreatieschappen vormen daarvan de kernpunten.